در این دوره افراد با پیکربندی Switch , Router و شبکه های WAN و همچنین با پروتکل های مختلف تحت LAN , WAN آشنا می شوند.
سرفصل های این دوره :
آموزش مباحث پایه شبکه و تشریح کامل مدل OSI
آموزش تشریح کامل پروتکل TCP/IP
آموزش Subneting
آموزش مباحث پایه Config Router
آموزش مباحث Routing Static , Default , Dynamic
آموزش پایه پروتکل های Routing OSPF , EIGRP
آموزش کار با مباحث تخصصی OSPF در سناریو Multiple Area
آموزش کار با مباحث تخصصی EIGRP
آموزش ساخت و پیکربندی VLAN و بحث Inter VLAN با کمک سویچ لایه 3
آموزش Config Inter VLAN با کمک Router
آموزش مباحث Trunking , DTP , VTP
آموزش STP
آموزش PVST , PVST+ , RSTP , Port Fast
آموزش Port Security
آموزش Ether Channel
آموزش پیکربندی DHCP , DNS, Web , TFTP Server
آموزش ACL Standard , Extended
آموزش Name Base ACL , Access Class Configuration
آموزش DHCP Server , DHCP Relay Agent با کمک روتر و سویچ لایه 3
آموزش Config NAT
آموزش AAA , Tshoot
آموزش پیکربندی Redundancy با پروتکل های HSRP , VRRP
آموزش پیکربندی Redundancy با پروتکل های GLBP
آموزش Config Static Route & OSPF v.3 با کمک IPv6
آموزش اتصال Remote به تجهیزات شبکه با کمک Telnet , SSH
آموزش پیکربندی ارتباط WAN با کمک پروتکل های PPP , HDLC
آموزش برقراری ارتباط در شبکه های WAN با کمک Frame Relay
آموزش Config VPN (GRE) برای ارتباط دو شبکه متصل به اینترنت